Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Division by zero in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 868

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php:868) in /home/userC/c0023400/public_html/rollspelswiki.rollspelshornan.se/pmwiki.php on line 709
RollspelsWiki : Vapen

Vapen

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Vapen

Närstridsvapen

Typ/KlassVapenSTYKOOSkadaRVBas %Träff rangBär poängKostnad i silver
Bonde verktyg, 1hSkära 1t66153½30
 Slaga 91t66152110
Bonde verktyg, 2hHögaffel771t8815222
 Hacka 771t6810123
 Lie 1192t68101340
 Skära 1t86153½30
 Spade 771t881021,55
BrottningBrottning Special0253 Gratis
Dansk skalleDansk skalle 1t4Huvud103Gratis
DolkDolk 1t4+26153½33
 Kniv 1t441530,2510
 Parer dolk 91t610102½55
 Sai 111t61052170
Hammare, 1hHammare 991t661022150
 Stridshammare 1191t6+28512,5250
 Stridshacka 1191t8+28523200
Hammare, 2hTvåhandshammare 992t6+210512,5250
 Lucerne hammare 1392t810514350
KnytnäveKnytnäve 1t3Arm253 Gratis
 Klo 791t4 253 Gratis
 Tung cestus 11 1t682531,5100
 Lätt cestus 9 1t442531100
 Tigerklor 791t6 153100
KortsvärdKortsvärd 1t6+18153½60
 Kukri 7131t4+38103½130
 Gladius 71t6+1101021100
Naturliga vapenKlo 1t6Tass253 Gratis
 Knytnäve 1t3Arm253Gratis
 Brottning 1t6Arm253 Gratis
 Dansk skalle 1t4Huvud103 Gratis
 Spark 1t6 153 Gratis
PikPik1172t6+2121514160
 Awl pik 972t6+2121505100
SköldarBucklare (liten) 91t481031120
 Peltast sköld (liten) 71t36153220
 Riddar sköld (medium)9 1t612153360
 Rundsköld (medium) 9 1t612153370
 Vikinga sköld (medium) 971t6101524120
 Keltisk sköld (stor) 1371t614153780
 Normand sköld (stor) 11 1t6161535120
 Hoplit sköld (jätte stor) 1271t6181537180
Slaga, 1hFotsoldats slaga 71t6+28521,520
 Slaga 91t66102110
 Ryttar slaga 1091t4652130
 Stridsslaga 111t88522150
 Morgonstjärna 11131t10+18522250
 Tre klot & kedja9131t6+210522,5250
Slaga, 2hKrigar slaga9 2t6+210512,5180
 Stridsslaga 2t48522150
SparkSpark 1t6Ben253 Gratis
Spikklubba, 1hSpikklubba 1171t1081021,5150
Spikklubba, 2hSpikklubba 972t58521,5150
Spjut, 1hLång spjut 1191t10+110101340
 Kort spjut 971t8+110102220
 Ryttar lans 971t10+110504150
 Partisan 91t8+1101013,5140
 Pilum (kastspjut) 971t6+1101021,5100
Spjut, 2hBardiche 1172t6+2101006180
 Bec-de Corbin 72t4101015160
 Bill-Guisarme 1172t6+1101006120
 Fauchard 72t4+1101014110
 Glaive 972t5+1101015,5180
 Guisarme 92t5+1101014130
 Lång spjut 972t5+110151350
 Krigar gaffel 772t4+18102270
 Kort spjut 772t4+110152220
 Spetum 1172t6+1101008130
 Treudd 972D481022100
 Voulge 9112t6+1101014170
 Naginata 9112t6+2101013170
SticksvärdSticksvärd 7131t6+1851½100
StridsklubbaKlubba 71t64152½2
 Färla 1171t861521,560
 Tung stridsklubba 1371t10101522,5220
 Ryttar klubba 1071t461521120
 Lätt stridsklubba 771t661521100
 Batong 91t64153½6
StridssläggaTung stridsklubba 972t5101022,5220
 Hacka 1372t6+2101024130
 Stridsslägga 1172t5+2121013150
 Stav 992t410151110
 Troll slägga 1782t816101650
Svärd, 1hEnochenhalvhands svärd 1391t10+112102230
 Bredsvärd 971t8+110102180
 Långsvärd 1191t10101012230
 Kroksabel 7111t6+210102200
Svärd, 2hEnochenhalvhands svärd 992t5+11252230
 Slagsvärd 1192t812514320
 Klaymor 13133t612523420
 Tvåhands svärd 16132t1014516480
Yxa, 1hStrids yxa 1391t8+281021100
 Vedyxa 991t6+26102½35
 Handyxa 71t6+15103½25
Yxa, 2hStrids yxa 992t4+28521100
 Skägg yxa 1192t6+210512120
 Stång yxa 13113t610513160
 Rhomphia 11112t6+210512200
 Hilebard 1393t610513250


Avståndsvapen

Typ/KlassMissilvapenSTYKOOSkadaRäckviddBas %Träff rangBär poängKostnad i silver
ArmborstLätt armborst 971d6+240/80251/SR3(,.05)300/5
 Medelsvårt armborst 1172d4+2100/250251/2SR5(0,05)400/7
 Tungt armborst 1372d6+2155/300251/3SR8(0,05)500/10
 Repeter armborst 971d6+240/100251/TR4(0,05)***/15
 Arbalest 13113d6+1150/450101/5SR12(½)700/10
BlösrörLångt 111D3+gift30/30101/SR½50
Bola3 bollar & läder 9131d415/25101/SR250
 4 bollar & kedja 13111d625/40101/SR4100
BoomerangJakt boomerang 9111d450/50101/TR½15
 Krigs boomerang 13111d830/5051/SR130
KastspjutSpjutslunga791d12+280/12061/SR0,5(1)20
 Pilum 991d8+Spe20/50101/TR1,5125
 Kort spjut 1191d615/35101/TR220
 Lång spjut 9111d310/15101/TR340
 Treudd 9111d620/30101/TR2100
 Kastspjut 991d820/50101/TR2100
Kast vapenKastyxa 10111d620/20101/TR½50
 Stridsyxa 15131d815/1851/TR1100
 Hammare 15131d610/1551/TR2150
 Kastkniv 9111d420/20101/TR0,2530
 Shuriken 131d320/3051/TR0,125
 Sten 1d420/20201/TR½Gratis
 Kastpil 91d620/30101/TR½50
PilbågeKortbåge 991d6+190/12051/TR½(0,05)150/½
 Långbåge 1191d8+190/18051/TR½(0,05)350/1
 Mongolisk pilbåge 10111d8+180/15051/TR½(0,05)300/1
 Sammansatt båge 1391d8+1120/22551/TR½(0,05)430/1
 Alv pilbåge 1d8+1180/30001/TR½(0,05)Inget
SlungaSlunga 111d8100/10051/TR0,1(0,1)15
 Stavslunga 9111d10100/140101/SR½(0,1)65
Snärjande vapenLasso 913Ingen1051/5SR1150
 Stav lasso 99Ingen3201/SR3100
 Hästpiska 991d45101/SR1150
 Oxpiska 11131d68101/SR0220
 Stridsnät 12101d410/1551/SR2140
 Fiskenät 911Ingen10/12101/SR150


« Utmattning | Regler | Yrkesmallar »

Sidan senast ändrad 2005-04-13 kl. 14:05

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor