Korsvägen /

Korsvägen

Rollspelssystem

Basic Roleplaying

Harnmaster

RuneQuest

Star Wars

T10-systemet

True20

The Master Series

Rollspelsmiljöer

Forgotten Realms

Grönland

Harn World

Hyboria

In Umbra Gigantis Morentis

Korsvägen

Western

Kampanjer

Övrigt

Rollspels hjälpmedel

Om RollspelsWiki

Korsvägen

Korsvägs sektorn

Korsvägs sektorn är en, relativt sett, nyupptäckt del av galaxen. Sektorn är astrografiskt uppdelad i fyra subsektorer, som separeras av två nebulosor, två kvarkar och ett svart hål. Sektorn har sitt namn efter den värld som ligger mitt i sektorn, mitt på de snabbaste och säkraste hyperrymds routerna förbi de två nebulosorna. Denna värld kallas rätt och slätt “Korsvägen” och en stor del av sektorns handel sker här och har så gjort i flera tusen år.

Korsvägs sektorn ligger i den yttre kanten på galaxen, på gränsen till de vilda regionerna och galaxens outforskade släpsida. De närmaste sektorerna är Ablajek sektorn vars mest kända planet (numera) är Endor, Modell sektorn och Spar sektorn, alla dessa sektorer ligger kärnvart och släpvart. Åt spinnvart ligger Bespin, och Hoth samt den Correlianska han-delsrouten.

Sektorn “upptäcktes” för tvåtusen år sedan av Republiken men nästan hela sek-torn var då redan kartlagd av “inhemska” upp-täckare. Så vitt det är känt så har man kunnat färdas snabbare än ljuset i åttatusen år i korsvägs sektorn. Den teknologi som man använde sig av var dock av ett mer primitivt slag än hyperrymds teknologi, vilket förklarar varför man inte själva upptäckte Republiken innan den upptäckte korsvägs sektorn.

Sektorn delas numera in i fyra kvadranter, numrerade (från kärnsidan och släpvart) A till D. Kvadrant A behärskas fortfarande, trots Imperiets nederlag vid Endor, av det Galaktiska Imperiet. Kvadrant B ligger spinnvart om A och är under Nya Republikens kontroll. Den s.k. Äggkvarken fungerar som en naturlig astrografisk barriär mellan Imperiet och Nya Republiken, hyperrymdsfärder i och runt kvarken är nämligen mycket riskabla. Kvadrant C, som ligger kantvart om kvadrant A, kallas oftast Gwurrdon subsektorn och kvadrant D för Hiver subsektorn.

Det finns som tidigare nämnts ett antal astrografiska barriärer i korvägs sektorn. Sektorn delas mitt i tu av två nebulosor, ros nebulosan och purpur nebulosan. Ros nebulosan ligger spinnvart om Korsvägen medan Purpur nebulosan ligger Mellan korsvägsektorn och Bespin ligger Snurres hål, ett medelstort svart hål som då och då skickar ut hyperrymds stormar som är dödliga faror för rymdfarten.

Mellan kvadrant C och D ligger Timglas kvarken och runt denna kvark finns ett stort s.k. warpmoln. Sådana moln uppstår ibland runt kvarkar, förmodligen som ett resultat av hyperrymdsvågor som slungas ut från kvarken. Hyper rymdfart genom warpmolnet är farligt och går betydligt långsammare än nor-malt, varför denna route sällan används, det går fortare att ta routen förbi Korsvägen. Ägg-kvarken mellan kvadrant A och B har redan tidigare nämnts.

Den större av de två nebulosorna, Purpur nebulosan utgör ett formidabelt astrografiskt hinder för rymdfart mellan kvadrant A och C, all rymdfart mellan dessa regioner sker via Korsvägen. Ros nebulosan är visserligen mindre än Purpur nebulosan men den ligger släppvart om Snurres hål vilket gör rymdfart i den regionen vansklig. Snurres hål är för övrigt en bidragande orsak till att sektorn förblev oupptäckt av Repu-bliken så pass länge. Rymdfart mellan den Correlianska handelsrouten och Korsvägs sektorn är på grund av Snurres hål mycket sparsam, den mesta trafiken in och ut ur sek-torn går via planeten Corridor i det kärnvisa, spinnvisa hörnet av Nya Republikens kvadrant.

Sidan senast ändrad 2005-08-10 kl. 19:42

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddat. © författarna 2005. Se vidare våra användarvillkor